Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Những câu chửi độc = english


 1. What do you want?Mày muốn gì ?
 2. You’ve gone too far! Mày thật quá quắt/ đáng !
 3. Get away from me! Hãy tránh xa tao ra !
 4. I can’t take you any more! Tao chịu hết nỗi mày rồi
 5. You asked for it. Do tự mày chuốc lấy
 6. Shut up! Câm miệng
 7. Get lost.Cút đi
 8. You’re crazy! Mày điên rồi !
 9. Who do you think you are? Mày tưởng mày là ai ?
 10. I don’t want to see your face! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
 11. Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao
 12. Don’t bother me. Đừng quấy rầy/ nhĩu tao">You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi
 13. You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật
 14. It’s none of your business. Liên quan gì đến mày
 15. Do you know what time it is? Mày có biết mày giờ rối không?
 16. Who says? Ai nói thế ?
 17. Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế
 18. Drop dead. Chết đi
 19. You bastard! Đồ tạp chũng
 20. That’s your problem. Đó là chuyện của mày.
 21. I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe
 22. Get off my back. Đừng lôi thôi nữa<LI _yuid="yui_3_1_1_2_1276743906484111">Who do you think you’re talking to?Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
5-You scoundrel!
Thằng vô lại !!
16-Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ *** vào chuyện của tao!
17-Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !
18-Do you wanna die?( Wanna die ?)
Mày muốn chết à ?
19-You're such a dog !
Thằng chó này.
20-You really chickened out.
Đồ hèn nhát.
21: god - damned >>>>>> khốn kiếp
22: what a life! ^^ oh,hell! >>>>>. mẹ kiếp
23uppy! >>>>> đồ chó con
24: the dirty pig! >>>>>> đồ con lợn
25: *** you = mẹ mày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét