Động cơ em nó lấy về nguyên bản là như vậy, nhưng em đang có dự án độ thêm em nó lên cho máu. Lúc nào độ xong em sẽ gửi ảnh lên hầu các cụ.